Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Hva er brukerstyrt personlig assistanse?

Brukerstyrt personlig assistentordning (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand for personer med et stort hjelpebehov i dagliglivet både i hjemmet og utenfor hjemmet.

Målet er at brukeren får mulighet for et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonshemning.

BPA vurderes i forhold til hva brukeren ville ha blitt tildelt med ordinære tjenester slik som hjemmehjelp, støttekontakt, miljøtjeneste eller annet.

Hvem kan søke?

BPA passer til yngre funksjonshemmede som ønsker å leve et selvstendig liv. Ved å ansette og lede sine assistenter selv kan de organisere hjelpen. Bruker eller annen frivillig person som bruker utpeker må være arbeidsleder for assistentene.

Du kan ha krav på tjenester organisert som BPA når du

  • Er under 67 år
  • Har et langvarig og stort behov for personlig assistanse

For mer informasjon om retten til BPA, se pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1, d

Slik søker du

Søk om helse- og omsorgstjenester

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Jeg ønsker å klage. Hva gjør jeg?

Ta kontakt med koordinerende enhet.

Valg av leverandør

Dersom du blir innvilget BPA vil du få beskjed om du kan velge assistent i samarbeid med kommunen eller fra privat leverandør. Oversikt over private leverandører

Hva koster det?

Du betaler kun for hjemmehjelpstjenesten.