Oppfølging voksne - rusomsorg

ROP-teamet (rus og psykiatrisk team) gir hjelp og støtte til personer med utfordringer innen rus og psykiske lidelser. Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre. Det kan for eksempel være:

 • personlig oppfølging og samtaler
 • hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter
 • individuell plan og hjelp til å finne riktige tjenester
 • støtte til bedring og mestring
 • samarbeid med fastlege og andre hjelpeinstanser
 • medisinadministrering (utføres av hjemmesykepleien)

Praktisk oppfølging

Personer med utfordringer innen rus og psykiske lidelser som bor hjemme kan få veiledning, opplæring og hjelp til å mestre dagliglivets gjøremål, som for eksempel:

 • å planlegge/utføre matinnkjøp
 • veiledning om kosthold og personlig hygiene
 • vask av klær og rengjøring
 • samarbeid og kontakt med andre hjelpeinstanser
 • råd og veiledning om enkel hverdagsøkonomi

Tjenesten gis hjemme og gjøres sammen med deg. Hjelpen er tilgjengelig på dag- og kveldstid. Omfanget er avhenig av ditt behov.

 

Hvordan søke?

Alternativ 1

Du kan kontakte ruskonsulentene i ROP-teamet direkte. Ruskonsulentene har førstegangssamtaler og kartlegger behovet sammen med den enkelte og lager en oppfølgingsplan.

Du/dere kan også kontakte ruskonsulentene til en uforpliktende samtale om råd/veiledning, behandlingsplasser eller informasjon om hva ROP-teamet kan hjelpe med.

Telefon:  (kontor)
Telefon:  (ruskonsulentene)
 

Alternativ 2

Du kan sende en søknad.

Søk helse- og omsorgstjenester

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Behandling/Institusjoner

ROP-teamet kan henvise til spesialisthelsetjenester og omsorgsinstitusjon. Ruskonsulentene har kartleggingssamtaler og sender henvisning videre. 

Kontakt

Thea Nilsen
Avdelingsleder psykisk helse og rus
E-post
Telefon 75 42 02 71