TT-kort

1. Formål

Transporttjenestens formål er å medvirke til at funksjonshemmede i Nordland blir mer mobile, og i stand til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på linje med den øvrige befolkning.
 
Ordningen skal ikke brukes til lege og tannlege besøk, eller til kommunale fellestilbud som er knyttet til helse- og sosialtjenesten som for eksempel transport til/fra dagsenter.

2. Hvem kan søke?

Tjenesten er et tilbud om bruk av drosje eller spesialbil for personer som ikke kan bruke kollektive transportmidler uten vesentlige vanskeligheter.  
 
Transportberettigede må være bosatt og folkeregistrert i Nordland fylke. Det er en forutsetning at funksjonshemningen antas å vare over ett år, men ved ledige kvoter i bostedskommunen kan også personer med akutte funksjonshemninger søke om å bli TTbruker. Er funksjonshemmingen ikke langvarig, faller godkjenningen bort når forutsetningene for godkjenning ikke lenger er til stede.
 
For å bli godkjent som bruker, må søkerens inntekt ikke overstige 2 x grunnbeløpet (G) i folketrygden. Som inntekt regnes ”alminnelig inntekt” iht. siste likningsoppgjør, eventuelt justert for særfradrag for alder, uførhet og store sykdomskostnader. Viser til «skatteetatens særfradrag for uførhet». Økonomisk behovsprøving gjelder ikke for rullestolbrukere med behov for spesialbil, eller blinde. 
 
Søkere som er tildelt eget transportmiddel eller har grunnstønad øremerket til transport fra NAV skal ikke godkjennes for TT-ordningen.
 
Søkere som er tildelt moped fra Folketrygden kan tildeles ½ brukerkvote.

3. Søknad

Søknad sendes på fastsatt søknadsskjema, med ferdig utfylt legeerklæring vedlagt, til bostedskommunen. Søknad og legeerklæring skal ikke være eldre enn 1 år. 
 
Bostedskommunen vil behandle og tilrå avgjørelse av søknaden etter felles retningslinjer for godkjenning av brukere. 
 
Søknadsfrist til bostedskommune er 1. april og 1. oktober.

Trykk her for mer informasjon og søknadsskjema

Kontakt

Vågan kommune
Servicetorg
E-post
Telefon 75 42 00 00