Korttidsopphold

Hva er et korttidsopphold?

Et korttidsopphold på sykehjem er tidsbegrenset, og kan vare fra én dag til flere uker.

Tilbudet kan være rullerende, det vil si at du i enkelte perioder oppholder deg på korttidsavdelingen, men bor hjemme.

Ulike typer korttidsopphold

Ordinært korttidsopphold
Målet med oppholdet er å gi en bedre mulighet til fortsatt å bo hjemme, ved å vedlikeholde og opprettholde funksjoner som har betydning i hverdagen. 

Avlastning for pårørende
Avlastning der pårørende har store omsorgsoppgaver for personer de bor sammen med. Målet er å hindre overbelastning for den pårørende, slik at det fortsatt er mulig for den eldre å bo hjemme. Oppholdet kan variere i lengde og etter individuelt behov. 

Opphold på lindrende avdeling
Tilbud til alvorlige kreftsyke pasienter fra alderen 18 år og oppover. Formålet er å gi lindrende behandling, pleie og omsorg ved livets slutt.

Hvem kan få et korttidsopphold på sykehjem?

Du kan tildeles denne type opphold i sykehjem når andre, alternative tjenester er vurdert og/eller prøvd ut.

Hvordan søker jeg?

Søk om helse- og omsorgstjenester