Miljørettet helsevern

Støy

Vi behandler støysaker innenfor rammen til den kommunale helselovgivningen; folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern. Vi kan kontaktes hvis det oppleves støy som man mener er uakseptabel. Saken vil bli vurdert i forhold til regelverket vi har ansvaret for. 

Internkontroll

I alle forskriftene til Folkehelseloven er det stilt krav om internkontroll. I dette ligger det at virksomheten selv plikter å skaffe seg oversikt over hvilke regler de må følge, og lage seg et system som sikrer at bestemmelsene blir fulgt.

Inneklima

Ventilasjon, fukt, muggsopp, lys og røking er viktige faktorer som påvirker inneklima.

Vann og legionella

Forsyning av drikkevann skal være tilstrekkelig, ha tilfredsstillende kvalitet, ikke inneholde helseskadelig forurensning av noe slag og forøvrig være helsemessig betryggende.

Stråling

Elektromagnetiske felt, radon og UV-stråling.

Hygiene

Virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe. 

Plansaker

Helsehensyn skal ivaretas i all planlegging både gjennom medvirkning i planarbeidet og gjennom uttalelser til ulike planer.

Psykososialt miljø

Miljørettet helsevern er hjemlet i folkehelselovens kap 3 og forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. 

Dyrehold og skadedyr

Eiere og brukere av bygning, innretning m.v. skal sørge for at det settes i verk nødvendige tiltak for å forebygge og eventuelt oppdage forekomst av skadedyr. Ulemper som dyrehold påfører omgivelsene kan være i strid med regelverket etter folkehelseloven.