Tilsynsavdelingen

Den viktigste oppgaven til tilsynsavdelingen er å hindre at brann og andre ulykker skjer, men når uhellet eller brannen er et faktum, er det viktig at det i forkant er gjort et godt forebyggende arbeid, for å begrense skadeomfanget i størst mulig grad.

Tilsyn ved særskilte brannobjekt.

Jf. forskrift om brannforebygging, påligger det både eier og bruker av et brannobjekt en plikt til å utføre brannforebyggende tiltak for sitt objekt og virksomhet.

Tilsynsavdelingens primæroppgave er å føre tilsyn med særskilte brannobjekter for å sikre ivaretakelse av eiers og brukers plikter. Med særskilte brannobjekt menes objekter hvor det er stor fare for tap av menneskeliv eller store verdier ved brann.

Tilsynsintervall fastsettes ut ifra brannvesenets risikovurdering av det enkelte objektet, det vil derfor være varierende tilsynsintervaller blant de særskilte brannobjektene i kommunen.

 Ved å innføre differensiert tilsynsintervall for særskilte brannobjekt, gis vi nå mulighet til å kunne bruke mer tid på risikoutsatte grupper i kommunen som bor i sine egne hjem.  

Fyrverkeri og bål

Fyrverkeri og pyroteknikk

Tillatelse til handel med fyrverkeri gis av kommunen. Søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II og III må være kommunen i hende innen 1. mai.

Klikk her for søknadsskjema

Bålbrenning

Jf. forskrift om brannforebygging §3 er det i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten kommunens tillatelse. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Forskriften åpner opp for bålbrenning som:

 • Kaffebål og utepeis når det brennes rent trevirke
 • Grillinnretninger
 • Brenning av rent trevirke og avispapir i vedovn
 • Sankthansbål den 23 juni, oppbygd av rent trevirke, hogstavfall, trær og røtter.
 • Dersom det er ønskelig å brenne rent trevirke, hogstavfall, trær og røtter utenom St. Hans aften, gis det åpning for dette med hjemmel i forurensningsloven §8. En forutsetning for slik brenning er for øvrig at det ikke er til sjenanse for andre og bålets størrelse ikke overskrider det man kan definere som et "tilhengerlass". Det er også viktig at bålet anrettes på en slik måte at det av omgivelsene ikke kan oppfattes som en bygningsbrann eller annen brann ute av kontroll.
Forbud mot å brenne avfall

Plikt for å unngå forurensning

I forurensningsloven §7 framkommer det at det ikke er tillatt å gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning, herunder også brenning av avfall.

Trevirke som er impregnert, malt, lakkert eller satt inn med andre stoff, kan gi både skadelige gasser og skadelig aske når det blir brent. Spesielt farlig er CCA-impregnert tre som inneholder arsen-, krom- og kobberforbindelser. Asken vil inneholde blant annet arsenikk, som er svært giftig. CCA-impregnert tre er forbudt å selge til forbrukere i dag, men det fins fremdeles i bruk i for eksempel gamle terrasser.

Du må derfor unngå å brenne alt impregnert trevirke. Det kan føre til utvikling av giftige gasser og kan også være forurensende på andre måter.

Sankthansbål

I Vågan kommune gis det aksept for brenning av sankthans bål den 23. juni, forutsatt at sentralt gitte bestemmelser overholdes (ild åpenbart ikke kan føre til brann)

Brannvesenet ønsker at planlagte sankthansbål meldes inn til oss via dette skjemaet.
Meldingen tar vi som en orientering og det vil ikke gitt tilbakemelding på denne.

Det vil bli foretatt stikkprøvekontroll av innmeldte bål

Den ansvarlige for bålet må forholde seg til følgende retningslinjer for tenning av sankthansbål:

 • Grunneiers tillatelse til tenning av bål må innhentes
 • Bålet skal plasseres i god avstand fra brennbar vegetasjon, bygninger o.l.
 • Vindretning og vindstyrke skal vurderes
 • Bålbrenning må skje på en slik måte at den ikke innebærer risiko for personer eller omgivelser

Det skal kun benyttes rent trevirke. Plast og annet forurensende materiale tillates ikke.

 • Godkjent slokkemateriell skal holdes i beredskap
 • Det må på forhånd uttas en person som er ansvarlig for betryggende vakthold. Arrangøren er ansvarlig for all skade bålbrenningen evt. måtte forårsake
 • Brannsjefen kan nekte bålbrenning hvis værforholdene gjør det nødvendig
 • Oppgjort ild skal ikke forlates før den er fullstendig slukket
 • Området skal ryddes etter bålbrenning

Vågan brann og feiervesen ønsker alle en sikker sankthansfeiring

Kontakt

Tilsynsavdelingen


Leder forebyggende
Kai Årre
Tlf. 466 83 427
e-post kai.borge.arre@vagan.kommune.no

Branninspektør
Geir Hermansen
Tlf. 412 07 430
e-post geir.hermansen@vagan.kommune.no