Beredskapsavdelingen

Hovedmålsetting 
Beredskapsavdelingen skal ha tilstrekkelig bemanning, kompetanse og utstyr slik at avdelingen er i stand til å løse de oppgaver den kan forventes å bli stilt overfor på en forsvarlig måte i henhold til den enhver tid gjeldende risiko- og sårbarhet i kommunen

Vågan brannvesen ivaretar brann- og redningsoppgaver for kommunen samt beredskapen på Lofastsambandet delt med Sortland. Vi har også ansvaret for akutt forurensning og ulykker med farlig gods i Lofoten.

Avdelingen har også samarbeids- og bistandsavtaler med andre brannvesen i nabokommunene samt Sivilforsvaret for å ivareta spesielle forhold og de største hendelser.

Med Svolvær som hovedstasjon har vi vedlikehold av 3 brannstasjoner og utstyr i Svolvær, Henningsvær og Skrova samt et branndepot i Laukvik.

Kontakt

Brannstasjonen


Beredskapsavdelingen

Brannsjef

Lars Ottemo Gärtner
Tlf. 907 03 405
e-post lars.ottemo.gartner@vagan.kommune.no

Leder beredskap/varabrannsjef

Terje Olsen
Tlf. 473 28 110
e-post terje.olsen@vagan.kommune.no

Brannkonstabel 

René Skjønnås
Tlf. 476 71 840
e-post rene.lundahl.skjonnas@vagan.kommune.no

Forebyggende avdeling

Leder forebyggende

Kai Årre
Tlf. 466 83 427
e-post kai.borge.arre@vagan.kommune.no

Branninspektør

Geir Hermansen
Tlf. 412 07 430
e-post geir.hermansen@vagan.kommune.no

Feier

Inge Holand
Tlf. 900 36 050
e-post inge.holand@vagan.kommune.no

Feier 

Andreas Årre Høynes
Tlf. 469 55 275
e-post andreas.hoynes@vagan.kommune.no