Spesialundervisning for voksne i Vågan kommune

Spesialundervisning etter opplæringsloven § 4A-2 er organisatorisk lagt til oppvekst og inkludering, Skole- og barnehageavdelingen.

Søknad sendes Vågan kommune, Skole- og barnehageavdelingen.  Sakkyndig vurdering utarbeides av PPT, i de tilfeller vurdering tilrår spesialundervisning vil det bli gitt tilbud.

Voksne som har rett til grunnskoleopplæring etter § 4A-1, kan ha rett til spesialundervisning etter § 4A-2 første eller andre ledd.

Den voksnes rett til spesialundervisning er en individuell rettighet. Det betyr at dersom den voksne oppfyller et av grunnlagene etter opplæringsloven § 4A-2, har han eller hun rett på spesialundervisning.

Gjeldende regler i opplæringsloven Kapittel 5  gjelder også for spesialundervisning for voksne, ref. § 4A-2 tredje ledd: opplæringstilbudet skal være slik at den voksne får et forsvarlig utbytte av opplæringen, enkeltvedtak, IOP og årsrapport.

Gjelder i de tilfeller den voksne har et særlig behov for opplæring for å holde vedlike og kunne utvikle grunnleggende ferdigheter.  I denne sammenheng er grunnleggende ferdigheter ment å dekke ADL trening (opplæring i daglige gjøremål), grunnleggende kommunikasjonsferdigheter, grunnleggende lese- og skriveferdigheter, motorisk trening og liknende.

Opplæring i grunnleggende ferdigheter dekker både opplæring i nye ferdigheter, relæring av tidligere innlærte ferdigheter og oppnådd kompetanse, vedlikehold og utvikling av de grunnleggende ferdighetene.  Begrepet «grunnleggende ferdigheter» brukes også i Læreplanverket for Kunnskapsløftet.  Her er grunnleggende ferdigheter: lese, skrive, regne, uttrykke seg muntlig og bruke digitale verktøy.  Grunnleggende ferdigheter etter Kunnskapsløftet og grunnleggende ferdigheter etter § 4A-2 andre ledd har følgelig ikke samme betydning, men er til dels overlappende.  Voksne med behov for voksenopplæring på grunnskolens område, men som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære voksenopplæringen, har etter sakkyndig vurdering rett til spesialundervisning på grunnskolens område (jfr. Opplæringslovens § 4A-2). I tillegg omfatter denne retten voksne som har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter.

Voksne som på grunn av sykdom, skade eller ulykke kan omfattes av den samme rettigheten.  Forskrift åpner også opp for relæring av grunnleggende kommunikasjonsferdigheter, herunder lese- og skriveferdigheter.

Last ned: søknadsskjema (DOCX, 31 kB)