Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO)

Vågan kommunes vedtekter for SKOLEFRITIDSORDNINGEN, justerte (fra 01.01.2010)

 

 

§  1  Retningslinjer

 

Skolefritidsordningene i Vågan skal drives etter de retningslinjene som er vedtatt av kommunestyret.

 

§  2  Definisjon og formål

 

Vågan kommune tilbyr SFO til alle barn i henhold til Opplæringsloven § 13.7:

Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn).

Skolefritidsordninga er et omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoletida for barn i 1.-4. skoleår.  SFO skal legge til rette for lek, kulturaktiviteter og sosial læring.

Den videre utvikling av skolefritidsordningen bør bidra til mer helhet og sammenheng i barns hverdagsliv gjennom et nært samarbeid mellom hjem, skole, kultur- og fritidstiltak i lokalmiljøet.  Innholdet bør tilrettelegges i samarbeid med foreldrene.

 

§  3   Ansvarlig styringsorgan

 

Hovedutvalg for kultur og oppvekst er ansvarlig styringsorgan

 

§  4  Styring og ledelse

 

Skolefritidsordningen er administrativt underlagt rådmannen.  Skolefritidsordningene skal ha egen daglig leder der det er flere enn 20 barn i ordningen.  Daglig leder skal ha pedagogisk utdanning.  Rektor har det overordnede administrative, økonomiske og pedagogiske ansvaret for ordningen ved den enkelte skole.  Samarbeidsutvalget (SU) ved den enkelte skole skal være lokalt styringsorgan for skolefritidsordningen

 

§  5   Bemanning

 

For beregning av bemanningstetthet, legges til grunn at hver gruppe fylles opp til 15 elever pr. voksen.  For barn med spesielle behov, tilsettes ekstra hjelp etter behov og sakkyndig vurdering

Alle som blir ansatt  i SFO må levere gyldig politiattest før stillingen kan tiltres.

De ansatte inngår i skolens samlede personale med de rettigheter og plikter som følger av kommunal tilsetting.

 

§  6   Inntak av elever

 

Barna skal som hovedregel gå i SFO i den skolekretsen de hører hjemme. 

Administrasjonen ved skolen gis anledning til å vurdere andre organisasjonsmåter, for eksempel i barnehagen i de kretsene der rektor også er styrer i barnehagen. 

 

Når SFO i distriktene er stengt kan det kjøpes tilbud i SFO i Svolvær eller i Kabelvåg

 

§ 6.1  Inntaksperioder

Søknad om plass sendes elektronisk til Vågan kommune. Plass tildeles for første til og med fjerde skoleår i skriftlig avtale mellom foresatte og Vågan kommune. 

 

Søknadsfrist er 1. mai i opptaksåret.  Opptaket gjelder for 1. til og med 4. skoleår.

Inntak i skoleåret kan skje. 

En plass kan ikke sies opp etter 1. mai.  Om eleven tas ut av SFO etter 1.mai, kreves betaling for plassen ut juni måned, med mindre eleven flytter fra kommunen før eller rammes av sykdom.  Hvis det er plass, kan skolefritidsordningen ta imot barn for kortere perioder hvis det er særlige grunner for det (sykdom i hjemmet o.a.)  Ønskes reduksjon i oppholdstid må hel plass sies opp og ny søknad sendes elektronisk.

 

§  6.2  Inntaksmyndighet

Rektor er ansvarlig for inntak.  Inntak foregår i samarbeid med Servicetorget. Før inntaket kan godkjennes, skal alle restanser i forhold til foreldrebetaling i barnehager og/eller SFO være oppgjort eller være i samsvar med inngått betalingsavtale.

§   6.3  Ferie

Eleven skal ha fire uker ferie fra SFO i løpet av skoleåret.  Minst tre uker av dette skal være sammenhengende sommerferie.

§  6.4  Oppsigelse

Oppsigelse skal skje elektronisk til Vågan kommune. Oppsigelsestiden er 1 måned.

Sies plassen opp f.o.m. den 15. i en måned betales t.o.m. 15. i neste måned.  Sies det opp f.o.m. 16. i en måned, betales fullt ut for neste måned.

Sies plassen opp etter 1. mai må det betales ut juni måned.

 

§  7   Betaling for opphold

 

Vågan kommunestyre fastsetter betalingssatsene i skolefritidsordningen.

Til grunn for betalingssatsen legges hel plass, halv plass eller korttidsopphold (”kjøpedager”). Det gis ikke søskenmoderasjon.  Beløpet betales fullt ut for 11 måneder.  Betalingsfrist: senest den 20. i hver måned.  Ved endring av betalingssatsene, gis skriftlig melding 1 måned i forveien.  Dersom det ikke er betalt for opphold innen 1 måned etter forfall, og betalingsutsettelse ikke er innvilget, gis de foresatte skriftlig melding fra kommunen om at barnet mister plassen dersom betaling ikke skjer innen 14 dager.

 

Elevene har fri skyss til og fra skolen innenfor ordinær skoletid etter gjeldende regler.  Det settes ikke opp ekstra skoleskyss for SFO ut over dette. 

 

§  8   Åpningstider

 

Ved Svolvær og Kabelvåg SFO holder ordningen åpent i 11 måneder, det kan også vurderes helårsåpent.  Ved alle de øvrige skolene følger åpningstiden årets skolerute. Åpningstiden kan tilpasses lokale forhold. Innenfor den enkelte skoles budsjett kan åpningstiden ved behov utvides.  Lørdager er SFO stengt.  Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger SFO kl 12:00.

Personalet i SFO har i løpet av driftsåret 5 planleggingsdager-/kursdager.  Disse dagene har

SFO stengt.

 

§  9  Taushetsplikt og opplysningsplikt

§ 9.1 

Alle ansatte i SFO har taushetsplikt i henhold til forvaltningslovens § 13 – 13 f.

§ 9.2

Taushetsplikten gjelder ikke i henhold til barnevernslovens § 6-4:

Offentlig myndighet, her også organisasjoner og private som utfører oppgaver for stat, fylkeskommune og kommune skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikten, gi opplysningar til kommunens barnevernstjeneste, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for omsorgssvikt.  Opplysningsplikten gjelder også når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker”

 

§  10  Budsjett og regnskap

 

Budsjett og regnskapsoppfølging for skolefritidsordningen er en del av skolens vanlige drift.  Rektor utarbeider budsjettforslag på grunnlag av gitte økonomiske rammer, inkludert justert bemanning i forhold til antall barn i ordninga.  Justeringa foretas i takt med antall barn pr. 1. oktober.

 

§  11  Ikrafttreden

 

Justerte vedtekter for skolefritidsordninga i Vågan kommune gjøres gjeldende f.o.m. 01.01.2010.