Rådgiver forebyggende arbeid barn og unge

Ansvarsområder:

  • koordinerende rolle i forhold til forebyggende tiltak for målgruppen (0-16 år)
  • gruppeleder De utrolige årene foreldreveiledningsprogram (DUÅ)
  • gruppeleder De utrolige årene skole- og barnehageprogram
  • koordinator LP- modellen (lærinsmiljø og pedagogisk analyse- modell)
  • pådriver for at tiltak etter BU- planen gjennomføres
  • oppdatering BU- planen

Rådgiver forebygging barn og unge er i stab med leder for familieenheten og en del av fagledelsen ved familieenheten.

De utrolige årene (DUÅ):

DUÅ har flere program; beregnet på foreldre, ansatte i skole/ barnehage og til barn. Vågan kommune har plukket to program; foreldreveiledning for foreldre med barn i alderen 3- 8 år og skole- og barnehageprogrammet.

Foreldreveiledningsprogrammet

Familieenheten har 3 gruppeledere i programmet. 2 skal sertifisere seg i løpet av 2012. I tillegg har familieenheten en gruppeleder som deltok på workshop før oppstart i 2004.

Kommunen har som mål å gjennomføre 2 foreldrekurs i løpet av ett år (oppstart vår og høst).  

Skole- og barnehageprogrammet

Familieenheten har 2 gruppeledere i programmet.

En barnehage fullførte programmet våren 2010 og 3 nye barnehager startet opp i 2011. Barnehagene har krav på 7 treffpunkt/ oppfølging 1 ½ - 2 år etter gjennomføring.

Det kan nå se ut som om alle barnehagene vil ha gjennomført programmet våren 2015.

 

LP- modellen:

Modellen er rettet mot den enkelte lærers pedagogiske praksis og utfordringer som finns der. Modellen tar utgangspunkt i det praktiske arbeidet med utfordringer knyttet til elevenes sosiale og faglige læringsutbytte og deres situasjon i skolen. Slike utfordringer eller problemer kan være relatert til mobbing, sosial isolasjon, lav arbeidsinnsats, lavt læringsutbytte, dårlige relasjoner mellom lærer og elev og lignende.

Hovedmålsettingen er å etablere læringsmiljøer i skolene der det skal eksistere gode betingelser for både skolefaglig og sosial læring hos elevene. LP-modellen skal bidra til et best mulig læringsutbytte for alle elever.

LP-modellen er en analysemodell som skal anvendes av lærere for å finne fram til hensiktsmessige pedagogiske tiltak på utfordringene. Modellen er utarbeidet på grunnlag av forskning om hva som gir et godt læringsmiljø og støtter seg spesielt til systemteori.

Felles for LP og DUÅ:

Relasjonsbygging mellom voksen og barn, voksen- voksen, barn- barn. Fokuset på samarbeidet mellom skole/ barnehage og hjem er stort og fokuset på relasjonsbygging mellom disse arenaene som barna vandrer mellom er viktige faktorer å jobbe med.

BU- planen har funnet to gode tiltak som ikke på noen måte kommer i konflikt med hverandre.

 

Forebyggende forum (FF):

Mandat:

Møtene i FF skal bidra til at kommunen jobber offensivt med å tenke overordnet og langsiktig. Sammenhengen mellom de tverrfaglige utfordringene mht barn og unge må synliggjøres og tydeliggjøres.

Målet med arbeidet er å sørge for at kommunens samlede ressurser på dette området settes inn der det gir mest uttelling. FF utarbeider strategier og forslag til mål og tiltak som tas inn i handlingsplanarbeidet, der de foreslåtte tiltak fordeles på de aktuelle programområdene.

 

FF skal følge det faktagrunnlag som er utarbeidet i prosjektet ”vanne roser og luke ugress” og på bakgrunn av det få frem utviklingstrekk som fører til handling. De tiltakene som kommer som et resultat av forumets arbeid, vil senere være en del av enhetsledernes ordinære arbeid og skal være koordinert med handlingsplan, budsjett og balansert målstyring.