Kommunepsykolog

Kommunepsykologen er i stab sammen med leder for enheten og er en del av fagledelsen ved familieenheten.

Brukere/tjenester

Hovedarbeidsfeltet for kommunepsykologen er forebyggende psykisk helsearbeid for barn og unge,og da særlig i aldersgruppen gravide og barn fra 0-6år. Kommunepsykologen utfører direkte klientarbeid som samtaler og veiledning med gravide og foreldre/foresatte til barn i alderen 0-6 år som er bekymret for barnets utvikling eller på andre måter strever med foreldreferdigheter. Kommunepsykologen har også samtaler med barn/ungdom. Kommunepsykologen hjelper barn/foreldre til viderehenvisning til 2.linjetenesten og kan etablere kontakt med andre hjelpetilbud. Kommunepsykologen er tilgjengelig for alle fagpersoner på familieenheten for drøfting,veiledning og rådgivning.

Måloppnåelse/tiltak

  • Kommunepsykologen har overordnet faglig ansvarlig for implementering av screeningverktøyet  Ages and stages questionaire – for alle spedbarn i Vågan kommune (gjennomføres på helsestasjonen).
  • Kommunepsykologen har overordnet faglig ansvarlig for implementering av screeningsinstrumentet Edinborough Postnatal Depression scale – som gjennomføres med alle gravide i Vågan kommune (utføres av jordmor og etter hvert også på helsetsajonen). Kommunepsykologen veileder jordmor og helsesøstre i bruk av dette og videre oppfølging.
  • Kommunepsykologen veileder familieenheten i bruk av ”psykologisk førstehjelp for barn og ungdom” et samtale/behandlingsverktøy.
  • Kommunepsykologen har faste møtepunkter med samarbeidspartnere i 2.linjetjenesten.
  • Kommunepsykologen sitter i kommunens kriseteam.
  • Kommunepsykologen er en av to representanter i interkommunalt samarbeidsprosjekt for bedre samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten (Lofotsykehuset) innenfor psykisk helse.  
  • Klinisk arbeid med barn/unge/familier, herunder deltakelse i tverrfaglig team på familieenheten.

For kontakt med psykolog: 75 42 03 80