Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT)

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) er hjemlet  i Opplæringsloven.

PPT har ansvar for barn, unge og voksne med rett til opplæring. Tjenesten skal i sitt arbeid ha fokus på barn og unges behov for gode utviklingsbetingelser i barnehage og skole, og har særlig ansvar for å hjelpe skoler og barnhager med å legge til rette for barn med spesielle behov. Dette fra både individ- og systemretta perspektiv.

PPT har også ansvar for voksne med rett til grunnskoleopplæring.

PPT skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjøres ved vurdering av behov for spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder, elever i grunnskolen og for voksne med rett til opplæring.

Leder for PPT er Bente Leena Skogheim. Telefon 75420199.

Epost: bente.leena.skogheim@vagan.kommune.no

Målgruppe

Barn, ungdom og voksne elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis

Samarbeidspartnere

PPT samarbeider med andre etater, f. eks. barnevernet, skolehelsetjenesten, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, kompetansesentra m. fl.

Pr tiden er det tre ansatte i Vågan PPT.

Hvordan melder du inn behov?

Fyll ut henvisningsskjema og send det inn til:

PPT Vågan
Familieenheten
Postboks 802
8305 Svolvær

Henvisningsskjema finner du her

(Dersom filen lagres lokalt på PC, kan de fleste av feltene fylles ut digitalt)