Jordmortjenesten

Velkommen til svangerskapskontroll hos kommunejordmor! Svangerskapsomsorgen er en del av kommunens forebyggende helsearbeid og innebærer et samarbeid mellom jordmor og fastlege.

Kommunejordmor i Vågan

Åpningstid:
Mandag - Fredag 09:00 - 15:00   tlf.: 75 42 03 85

Besøksadresse: Sivert Nilsens gate 26 - "Sentrumsgården" 2. etasje, Svolvær
Postadresse: Vågan kommune, Jordmortjenesten, 8305 Svolvær

GENERELT OM SVANGERSKAPSOMSORGEN I VÅGAN KOMMUNE

MÅLSETTING:

  • Å sikre alle kvinner et likeverdig omsorgstilbud i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid.
  • Å fremme helse og forebygge sykdom hos den gravide og det ufødte barnet.
  • Å sikre kontinuitet i omsorgen til kvinnen, det nyfødte barnet og familien.

TJENESTENS INNHOLD:

Svangerskapsomsorgen er en del av kommunens forebyggende helsearbeid. Alle svangerskapskontroller som er organisert av kommunen er gratis. Tolk kan brukes ved behov,

Sosial og helsedirektoratet anbefaler et basisprogram med åtte kontroller t.o.m svangerskapsuke 40. Ultralyd i uke 17-19 er medregnet.

Du finner mer om dette på følgende nettadresse: www.shdir.no

Svangerskapsomsorgen i Norge har høy oppslutning. Sosial og helsedirektoratet anbefaler at friske gravide kan velge om de vil følges opp av fastlege eller jordmor i svangerskapet, eller gjennom samarbeid mellom jordmor og fastlege.

I tillegg til svangerskapsomsorg, driver jordmor med

  • Foreldreforberedende kurs
  • Helsestasjon for ungdom
  • Tidlig hjemmebesøk etter fødsel

Til hver kontroll bør du ta med:

  • Helsekort for gravide
  • Ultralyd arket
  • Ark med blodprøvesvar
  • Urinprøve