Lover og regler for barn og unges oppvekst

Vågan kommune har som overordnet mål at barn og unge skal ha en trygg og god oppvekst.

Kommunedelplan for oppvekst og inkludering skal følge opp og vise retning, samt gi grunnlag for administrative og politiske beslutninger. Planen skal sikre at mål og strategier i andre planer og statlige føringer blir fulgt opp. Det er ikke lagt inn tiltak i planen, den beskriver hva vi gjør, hva barn og unge er opptatt av og hva vi ønsker å bli gode på. I etterkant av planarbeidet må det lages handlingsplaner som viser hvordan vi skal nå våre målsetninger.

Kommunedelplan oppvekst og inkludering skal være et politisk og administrativt styringsverktøy for alle tjenesteområdene innenfor oppveksttjenestene i kommunen. Planen omfavner oppvekstsvilkårene for kommunens barn og unge mellom 0 og 24 år. Planen tar for seg ulike sider ved oppveksten, helt fra første møte med jordmor til man er ferdig som elev i den videregående skolen og skal møte arbeidslivet.

Her finner du planen

Samarbeid på tvers i Vågan kommune

God samhandling og kommunikasjon blant alle de som er i kontakt med barn og unge, både gjennom de ulike kommunale tjenestene, foresatte, og kultur- og fritidstilbud, er viktig for å klare å se alle barn på en god måte, fange opp og avdekke utfordringer tidlig og skape gode løsninger videre. Selv om tjenestene hver for seg kan være gode, kan manglende samordning for barn og unge føre til at de ikke får riktig hjelp til riktig tid. Vågan kommune skal fokusere på bedre tverrfaglig innsats, og systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. Vågan kommune skal være pådriver for inkluderingsdugnader i nært samarbeid med næringsliv, frivillige lag og foreninger, idrettsråd og enkeltpersoner. Vågan kommune skal ha god tverrfaglig samhandling til beste for hvert enkelt barn i kommunen. Rutiner for kommunens samarbeid på tvers finner du nederst på denne sida. 

Dette gjør vi:

 • Har samorganisert og samlokalisert barneverntjenesten, PPT, helsesykepleiertjenesten, jordmortjenesten, logoped, habilitering barn og unge, kommunepsykolog barn og unge, oppvekstkoordinator i Familieenheten.
 • Tverrfaglig team for sped- og småbarn 
 • Tverrfaglig team for grunnskolen
 • Rådgivernettverk på tvers av grunnskole og videregående skole
 • Etablert ulike nettverk og dialoggrupper som samarbeider på tvers av de ulike tjenestene for barn og unge
 • SLT- koordineringsgruppe med bl.a. politi, kommunelege, konfliktråd, skole, folkehelsekoordinator, NAV, Familieenheten. Se plan nedenfor. 
 • «Våg å se» - Systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon av utsatte barn og unge. Samhandlingsmodell og handlingsveileder Okei, for tverrsektoriell samhandling. Modell og handlingsveileder er digital.
 • Fast ansatt frivillighetskoordinator som kontaktpunkt mot frivilligheten
 • Vågan idrettsråd 
 • Samarbeid med ulike lag og foreninger
 • Samarbeid med Vågan Næringsforening 

 

Medbestemmelse og innflytelse

Barn og unge har rett til å være med på å påvirke sin egen hverdag. I viktige avgjørelser som påvirker barn skal de få mulighet til å bli hørt, selv om det ikke betyr at det blir slik barn vil. Det må legges til rette for gode arenaer hvor barn og unge får mulighet til å si sin mening når kommunen planlegger eller det skjer endringer i lokalsamfunnet der de bor.

Dette gjør vi:

VUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnehage- skolemiljø og mobbing

Meld fra om skolemiljø (mobbeknappen)

Mobbeombud

Null mobbing

 

Kommunens rutiner for samarbeid på tvers:

Prosedyre samarbeid jordmor-fastlege (PDF, 178 kB)

Samarbeidsavtale med Flyktningehelsetjenesten (PDF, 101 kB)

Samarbeidsavtale NAV og barnevern 2020 (PDF, 74 kB)

Samarbeidsavtale Nordland fylke og Vågan kommune (PDF, 79 kB)

Avtale mellom folkehelseansvarligkommuneoverlege og helsestasjonen (PDF, 166 kB)


Kommunale planer

Beredskapsplan for ivaretakelse ved akutte hendelser

Handlingsplan mot mobbing i barnehager

Handlingsplan mot mobbing i skolene

Samordning av rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid i Vågan

Folkehelseplan for Vågan kommune

Handlingsplan om likestilling og diskriminering

 

Eksempel enhetsplaner

Laupstad oppvekstsenter plan psykososialt miljø ​

 

AdministrasjonPolitikkKommunale planerLover og reglerKommuneEnheterFamilieenhetBarnehageSkoleHelseIndividBarn i VåganUng i VåganForesatt i VåganAnsatt

 

Viktige lover og regler 

Menneskerettighetene

Barnekonvensjonen

​Lov om barnehager

Lov om grunnskole og den videregåande opplæringa

Lov om barn og foreldre

Lov om forvaltning

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Forskrifter om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

 

Veiledere og retningslinjer

Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn - "Barndommen kommer ikke i reprise"

Samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten "til barnets beste"

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner - "et liv uten vold" 

Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017/2021)

"Du ser det ikke før du tror det"

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager

Barns trivsel - voksnes ansvar

Språk i barnehager. Mye mer enn prat - Utdanningsdirektoratet