Habilitering barn og unge

Habiliteringstjenesten arbeider for at barn og unge med medfødte eller tidlig ervervede funksjonshemminger skal få systematisk, samordnet og tverrfaglig oppfølging.

Målgruppe:

 • Omfattende hjerneskade, motorisk eller sensorisk skade/sykdom og/eller alvorlignevromuskulær sykdom
 • Nedsatt funksjonsevne.
 • Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (innenfor autismespekteret)
 • Sjeldne syndromer

VÅRE TJENESTER

 • Rekruttere, godkjenne og iverksette støttekontaktordning.
 • Rekruttere, godkjenne og iverksette avlastningshjem/besøkshjem.
 • Behandle søknader om individuell plan. Individuell Plan (IP) er et viktig verktøy for å sikre samhandling og koordinering av tjenester.
 • Koordinator i saker der det er naturlig.
 • Behandle søknader om opphold i barnebolig. Vågan kommune har opprettet en barnebolig i Kabelvåg.

HENVISNINGER


De som kan henvise til habiliteringstjenesten er:

 • Foreldre eller pårørende
 • Relevante kommunale instanser
 • 2. og 3. linjetjenesten