Søknad og informasjon om redusert foreldrebetaling

 

Klikk her for søknadsskjema

 

Inntektsbasert moderasjonsordning i barnehage og SFO

I henhold til §3 i forskrift om foreldrebetaling i barnehager skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av sin inntekten for en barnehageplass. Det vil si at dersom foreldrebetaling i barnehagen utgjør mer enn 6 prosent av den samlede skattepliktige inntekten til husholdningen, har du krav på redusert pris. Ordningen er søknadsbasert og husstanden må derfor søke til kommunen om reduksjon i foreldrebetaling.

Fra 1. august 2020 innføres reduksjon i foreldrebetaling på SFO for elever på 1. og 2. trinn. Foreldrebetalinga kan nå utgjøre maksimalt seks prosent av inntektene til husholdet.

Redusert foreldrebetaling

Betaling for en plass i barnehage og SFO kan ikke være høyere enn maksimalgrensen som fastsettes årlig. Dette gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak.

Makspris foreldrebetaling

Makspris foreldrebetaling
Makspris Inntektsgrense Gjelder fra Gjelder til
Kr. 3.315 Kr. 607.750 01.01.2022 31.07.2022
Kr. 3.050 Kr. 559.167 01.08.2022 31.12.2022

Gratis kjernetid

Barn i alderen 2-6 år, som bor i husholdninger med skattepliktig inntekt under kr. 598 825,- har krav på 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Inntektstaket gjelder fra 01.08.2022. Gratis kjernetid kommer i tillegg til reduksjon i foreldrebetaling.

Søke om reduksjon i foreldrebetaling

Det er kommunen som har ansvaret for å oppfylle foreldrenes rett til reduksjon i foreldrebetalingen. Dersom barnet går i barnehage/SFO i en annen kommune enn hvor barnet er folkeregistrert, er det kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknad om reduksjon i foreldrebetaling.

Det søkes om reduksjon i foreldrebetaling for ett skole-/barnehageår av gangen. Det må derfor sendes inn søknad for hvert skole-/barnehageår, med ny dokumentasjon for inntekt. Det er kun foreldrebetaling som er inntektsgradert. Betaling for kost og eventuelle andre innbetalinger til barnehage/SFO kommer i tillegg, og vil ikke bli redusert tilsvarende. 

Søknadsfrist for reduksjon i foreldrebetaling for hele skole-/barnehageåret 2021/2022 er 1. juli 2021.

Husholdninger med barn som starter i barnehagen/SFO midt i året vil også ha mulighet til å søke om redusert foreldrebetaling. Behandlingstid er en måned. Det vil si at hvis man ønsker reduksjon fra og med 1. september, må Vågan kommune ha mottatt søknad før 1. august.

Inntektsdokumentasjon

Beregningsgrunnlaget for redusert foreldrebetaling er husholdningens samlede skattepliktige personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Det vil si at beregningsgrunnlaget er inntekt fra foresatt som søker og ektefelle/ samboer/registrert partner, selv om denne ikke er foresatt til barnet. Bor et barn fast hos begge foresatte, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den foresatte som har samme folkeregisteradresse som barnet.

Inntektsdokumentasjon for søker/søkere må medfølge søknaden. Søknad uten gyldig inntektsdokumentasjon vil ikke bli behandlet.

Siste års selvangivelse må legges ved søknadsskjema. Det er viktig at inntektsdokumentasjon gjenspeiler dagens økonomiske situasjon for søker/søkere. Dette betyr at dersom husholdningen opplever en vesentlig varig endring i inntekt siden siste års selvangivelse må søker legge ved utfyllende informasjon i tillegg til selvangivelse. Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap i form av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende. Det kan også søkes underveis i skole-/barnehageåret dersom den økonomiske situasjonen endrer seg. Se liste over godkjent inntektsdokumentasjon utenom selvangivelse.

Dersom søkere har skattepliktige kapital- og/eller personinntekter som ikke står på den forhåndsutfylte selvangivelsen er man pliktig å opplyse om disse, slik at inntektsgrunnlaget gjenspeiles i den faktiske skattepliktige person- og kapitalinntekten. Skattepliktige kapitalinntekter er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst ved salg av eiendom og løsøre, leieinntekter, bruksrettigheter i kapital og vederlagsfri bruk av andres eiendeler. 

Hvor finner du informasjon om skattepliktig inntekt?

Informasjon om skattepliktig personinntekt finner du i post 2.1, 2.2, 2.6, og 2.7 i selvangivelsen. Ved å summere disse postene finner du skattepliktig personinntekt.

Informasjon om skattepliktig kapitalinntekt finner du i post 2.8 og 3.1 i selvangivelsen. Ved å summere disse postene finner du skattepliktig kapitalinntekt. 

Godkjent inntektsdokumentasjon utenom selvangivelse:

Dersom søker/søkere ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Nedenfor er en liste over gyldig inntektsdokumentasjon som kan legges ved søknad. Inntektsdokumentasjonen skal være maksimalt 1 måned gammel.

• Kopi av siste måneds lønnsslipp eller
• Ved nytt arbeidsforhold: kopi av arbeidskontrakt der lønn fremkommer
• Ved permisjon uten lønn skal dette dokumenteres
• Kopi av siste utbetaling fra trygdekontoret/arbeidskontoret
• Dokumentasjon på overgangsstønad
• Kopi av siste utbetaling av introduksjonsstønad/kvalifiseringsstønad
• Hvis sosialhjelp/flyktninghjelp er eneste inntektskilde skal det foreligge bekreftelse på dette fra sosialkontoret/flyktningkontoret.

• Dersom forelder er enke(mann), skal det leveres dokumentasjon på inntekt, etterlattepensjon/barnepensjon og eventuelt andre skattbare inntekter.

For studenter:

• Kopi av studentbevis eller
• Bekreftelse fra skolen vedrørende skoleplass.


Oversikt over månedlig betalingssats 2021/2022 

Brutto Årsinntekt 100% barnehageplass 50% barnehageplass Gratis kjernetid 100% barnehageplass
592167 - oppover kr 3135 kr 1568  
550000 - 592167 kr 3000 kr 1500 kr 1667
525000 - 550000 kr 2864 kr 1432 kr 1591
500000 - 524000 kr 2730 kr 1365 kr 1515
475000 - 499000 kr 2591 kr 1295 kr 1439
450000 - 474000 kr 2455 kr 1227 kr 1364
428000 - 449000 kr 2335 kr 1167 kr 1297
425000 - 428000 kr 2318 kr 1159 kr 1288
400000 - 424000 kr 2182 kr 1091 kr 1212
375000 - 399000 kr 2045 kr 1023 kr 1136
350000 - 374000 kr 1909 kr 955 kr 1061
325000 - 349000 kr 1773 kr 886 kr 985
300000 - 324000 kr 1636 kr 818 kr 909
275000 - 299000 kr 1500 kr 750 kr 833
250000 - 274000 kr 1364 kr 682 kr 758
225000 - 249000 kr 1227 kr 614 kr 682
200000 - 224000 kr 1091 kr 545 kr 606
175000 - 199000 kr 955 kr 477 kr 531
150000 - 174000 kr 818 kr 409 kr 454
125000 - 149000 kr 682 kr 341 kr 379
100000 - 124000 kr 545 kr 273 kr 303
75000 - 99000 kr 409 kr 205 kr 227
50000 - 74000 kr 273 kr 136 kr 152