Trafikksikkerhet gjennom holdningsskapende arbeid

Nordland fylkeskommune har midler til gjennomføring av tiltak. 

Søknadsfrist 10. mars 2018

Trafikksikkerhet_illustrasjon - Klikk for stort bilde

Midlene tildeles til første halvår av 2018 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og/eller prøver mm. Et tradisjonelt tiltak på våren er sykkelopplæring.

Vi anbefaler å gå inn på www.nfk.no/nftu - for nærmere informasjon om trafikksikkerhetsmidlene, samt sykkelopplæring og sykkelgårdene i Nordland.

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes til;

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg
Statens vegvesen
Postboks 1403
8002 Bodø

Eller til Firmapost-nord@vegvesen.no

Søknadsfrist 10. mars 2018.