Tilskuddsutlysning Rusforebyggende tiltak

Søknadsfrist 27.01.20

I henhold til Kommunestyrevedtak KS079/16 skal Hovedutvalget for helse- omsorg- og forebygging (HOF) tildele tilskudd til informasjonsarbeid, holdningsskapende arbeid, samt rusforebyggende tiltak i 2020.
 

Kriterier for tildeling av tilskudd:
 

 1. Støtte kan gis til tiltak i regi av frivillige lag og foreninger. Det kan også gis støtte til annen virksomhet når formålet kan ansees å være rusforebyggende. Tiltak som retter seg inn mot rusutsatte grupper av befolkningen med spesiell vekt på barn og ungdom, prioriteres.
   
 2. Støtte kan kun gis til organisasjoner/ tiltak som har tilhørighet i Vågan kommune, og gis kun til opplysningsvirksomhet som har innbyggerne i Vågan som målgruppe.
   
 3. Støtteordningen med søknadsfrist averteres på kommunens hjemmesider, Facebook og i Lofotposten og Våganavisa. I søknaden må planer for virksomheten være skissert. Budsjettoverslag for tiltaket må vedlegges.
   
 4. Tildelte midler utbetales når gjennomført rapport er sendt kommunen. Hvis det ikke rapporteres om gjennomføringen av de tiltak som har fått økonomisk støtte, vil dette kunne komme med i betraktningen ved fremtidig tildeling.
   
 5. Søknader sendes: Postmottak@vagan.kommune.no Søknadsfrist settes til 27.01.20.
   
 6. Hovedutvalg for Helse-, omsorgs- og forebygging behandler søknadene og foretar tildelingen.