Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2019

Søknadsfrist til kommunen: 01.oktober 2018.

Søknadsskjema, bestemmelser og mer informasjon på www.anleggsregisteret.no


Gjelder for søknad om tilskudd av spillemidlene til:

• Ordinære anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet

• Nærmiljøanlegg

• Anlegg for friluftsliv (se bestemmelsene)

Anlegg det søkes om midler til må være idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent før det søkes om tilskudd fra spillemidlene.
Søkere som skal fornye sin søknad må fremme sin søknad på nytt. Bruk referansenr. fra fjorårets søknad.


Prioritering av søknader gjøres av kommunen i samsvar med rullering av handlingsprogram/kommunedelplan. Kommunen videresender søknadene til fylket.

Til nye søkere:

Anlegg det søkes om midler må være idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent, før det søkes om tilskudd fra spillemidlene. Denne søknad må dekke de krav som foreligger på side 13-15, i Veileder forhåndsgodkjenning

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning sendes til Vågan kommune, Postboks 802, 8305 SVOLVÆR i 3 eks, eller elektronisk til postmottak@vagan.kommune.no

Ved behov for veiledning i forbindelse med søknad om forhåndsgodkjenning, og utarbeidelse av søknad om spillemidler:

Kontakt søkologen i Vågan kommune, Roger Olsen, 90216170
eller ved behov, kontakt Nordland fylkeskommunes rådgiver Kristin Hunstad.

Vedrørende spillemidler til lokale kulturbygg, egen ordning: 

Se tjenestebeskrivelsen hos fylket for tilskudd av kulturbygg - desentralisert ordning.  
Denne tilskuddsordningen for lokale kulturbygg, har søknadsfrist til kommunen 1. november
Det brukes samme søknadsskjema, gjennom www.anleggsregisteret.no