Planstrategi for Vågan kommune 2024 - 2027

Formannskapet vedtok 06. mai at planstrategien legges ut på høring og offentlig ettersyn. I følge Plan-og bygningslovens§ 10 –1 skal det utarbeides og vedtas kommunal planstrategi innen et år etter nytt kommunestyre er konstituert. Vågan kommune utarbeider våren 2024 ny planstrategi for perioden 2024 -2027. Et utkast har vært behandlet i Formannskapet 6. mai, med videre mål om vedtak i kommunestyret 17. juni 2024.

Navn

Planstrategi for Vågan kommune 2024 - 2027

ArkivsakID

23/2798

Saksbehandler

Anne-Marit Aarø

Ansvarlig enhet

Eierskapsenheten

Høringsstatus

Aktiv

Høringsfrist

10. juni 2024

Har du innspill?

Gi ditt innspill på høringen

Se andres innspill

Se andres innspill

Beskrivelse

Planstrategien har som formål å klargjøre hvilke planbehov kommunen har i valgperioden. Planstrategien skal i den forbindelse drøfte kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet. Etter Folkehelselovens § 6 skal kommunens lovpålagte oversiktsarbeid inngå i planstrategien. Ny lov om kommunens ansvar på det boligsosiale feltet krever at kommunen har oversikt over boligbehovet i kommunen, dette skal inngå som grunnlag for arbeidet med planstrategien. Arbeidet skal ta stilling til om det er behov for revisjon av gjeldende planer, om noen planer skal utgå, eller om det er behov for nye planer. Dette gjelder også behovet for revisjon av den overordnede Kommuneplanen, eller deler av denne.

Arealplan for Vågan med kystsoner 2017-2029 ble ferdigstilt i 2017, og inneholder en oversikt over overordnede arealformål for kommunen, med unntak av Svolvær og Kabelvåg. Egne kommunedelplaner for Svolvær og Kabelvåg ble ferdigstilt i 2020 og 2021. Det ses som et behov å begynne arbeidet med en ny arealdel i perioden 2024-2027. Denne bør innarbeide planene for Svolvær og Kabelvåg mot en samlet arealdel. 

Per 2024 sees det ikke som et prioritert behov å revidere Samfunnsdelen i kommende planperiode, 2024 – 2027. Planperioden bør utnyttes til å videreføre mål og strategier fra Samfunnsdelen inn i de ulike delene av kommunens planverk, og videre utarbeide gode verktøy, tiltak og indikatorer som sørger for god måloppnåelse. 

Det er gjort vurderinger med de ulike tjenestene om behov for utvikling og revisjon av ulike kommunedelplaner, temaplaner, handlingsplaner mm. Kommunedelplan for helse- og omsorgstjenester er nylig ferdigstilt, ellers er flere av planene som skulle gjøres i forrige planperiode har blitt utsatt grunnet ressursmangel. Det er dermed fortsatt en del større planbehov. Kommunedelplaner for klima, miljø og energi, og næringsplan krever fortsatt arbeid. Videre er det fokus på blant annet besøksforvaltning og boligutvikling.

Dokumenter

Planstrategi for Vågan kommune 2024 - 2027 (PDF, 3 MB)

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Samfunnsplanlegger Anne-Marit Aarø
E-post: Anne-Marit.Aaro@vagan.kommune.no