Oppdatering av trafikksikkerhetsplan for Vågan kommune - mulighet for å komme med innspill.

Revidert Trafikksikkerhetsplan for Vågan kommune for perioden 2020-23 vil bli ferdig utarbeidet i løpet av våren 2019, for så å legges frem for politisk behandling.

Som for tidligere år ønsker vi med dette om innspill fra skolene ved rektorer og FAU'er, og vi anmoder rektorene om å videresende denne henvendelsen til de respektive FAU'er. I tillegg ønsker vi også at barnehagene i kommunen, samt lag og velforeninger kan komme med innspill. SCh.

Fokuset er på atferds/holdnings-skapende tiltak. Vi ønsker korte tilbakemeldinger på hva som er gjort med hensyn til trafikksikkerhet og av atferds/holdnings-skapende tiltak i året som gikk, og tar imot innspill til hva som bør gjøres fremover.

Nordland Fylkes Trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) som overordnet myndighet ønsker at trafikksikkerhet skal opp på den kommunale dagsorden. Oppdatering av trafikk-sikkerhetsplanen gjør at kommunen i alle fall en gang pr år setter trafikksikkerhet på sin politiske dagsorden.

Dere som rektorer gis anledning til å orientere om det arbeidet som er gjennomført i året som gikk, og det arbeidet dere mener bør prioriteres fremover. Innspillene tas inn i planens kapittel 5.

Selv om hovedfokus skal være adferds retta og holdningsskapende tiltak, så er det også anledning til å komme med ev innspill på fysiske. Iflg vegkontoret forventes en salet pott på trafikksikkerhetstiltak på om lag 4-5 mill kr i 2020. For Vågan kommunes del vil trolig trinn II på sykkelsti Stranda opp til Sommertjønna samt sykkelsti fra nyskolen i Kabelvåg til gravstedet bli to prioriterte tiltak.

Innspillene bes sendt til postmottak@vagan.kommune.no slik at vi for disse registrert på saken 18/977, innspillene merkes «Rullering trafikksikkerhetsplan 2020». Frist for innspill er satt til mandag 8. april.

 

Dersom dere ønsker mer informasjon om følgende forhold:

- Trafikksikkerhetsplan for Vågan kommune for perioden 2016-19

- Trafikksikkerhetsmidler for fysiske tiltak

- Godkjenningsordning for trafikksikker kommune

kan dere bestille dette ved å sende e-post til svein.christiansen@vagan.kommune.no