Kunngjøring av planvedtak  - Reguleringsplan for Ørsnesvika – planid.230

Reguleringsplan for Kreta ble vedtatt av Kommunestyret 13.03.2017 i sak 012/17, jf. plan- og bygningslovens §12-12.
 
Planen legger til rette for etablering av et større reiselivsanlegg, private hytter, småbåthavn samt boligfelt i strandsonen i Ørsnesvika.
 
Kommunestyrets vedtak kan iht. plan og bygningslovens §§12-12, jfr. §1-9 forvaltningslovens kap. IV påklages. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Vågan kommune innen 3 uker fra utleggsdato. 
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig til Vågan kommune innen 3 år fra denne kunngjøringen, jf. plan og bygningslovens §15.