Kommunedelplan for Svolvær til høring og offentlig ettersyn

Presentasjon av planforslag

Klikk for stort bildeFormannskapet 1. gangs behandlet 29.04.2019 ny kommunedelplan for Svolvær i sak 16/661. Det ble enstemmig vedtatt å sende planforslaget på høring og offentlig ettersyn. Alle innspill til planen må innen 21. juni være sendt skriftlig til Vågan kommune.

Kommunedelplanen for Svolvær inngår i kommuneplanens arealdel for Vågan kommune. Planen angir hovedtrekkene i arealdisponeringen innenfor planområdet, herunder hvilke rammer som gjelder og hensyn som må ivaretas ved disponering av disse arealene.

Rådmannen vil tilrettelegge for god involvering og medvirkning i høringsperioden, blant annet gjennom offentlig utstilling og åpent folkemøte der planen presenteres.

Styringsgruppa for kommunedelplanen har bestått av tre representanter fra formannskapet og to representanter fra Hovedutvalg for næring, plan og utvikling. Innspill og medvirkning fra innbyggere, næringsaktører, sektormyndigheter og kommuneadministrasjonen har vært diskutert, hensyntatt og konkludert rundt fortløpende i styringsgruppa.

Her ser du presentasjonen av planforslaget (PDF, 11 MB)

Offentlig ettersyn og medvirkning

Offentlig ettersyn for planforslaget varer frem til 21.06.2019. Har du innspill, merknader eller kommentarer til kommunedelplanen kan dette sendes på e-post til postmottak@vagan.kommune.no eller pr. post innen den angitte fristen.

Spørsmål til planen kan rettes til prosjektleder for planarbeidet, Vågard Erdahl Nyaas. vagard.erdahl.nyaas@vagan.kommune.no / 417 64 454 / 75 42 04 49

Alle dokumenter til saken ligger tilgjengelig her