Høring - Planforslag for "Misværhola og Hjellskjæret" i Henningsvær - Planid 247 - Høringsfrist 24.03.2017

Forslag til detaljplan for «Misværhola og Hjellskjæret» i Henningsvær ble behandlet av Hovedutvalg for næring, plan og utvikling 23. januar 2017 i sak 017/17.

Hensikten med planen er å legge til rette for et «Rorbuhotell» på Hjellskjæret i Henningsvær samt bevaring av verneverdige «Simonbua». Samtidig er det foreslått detaljering av kommunal parkeringsplass. Malnesbygga og Konradbua er også en del av planforslaget.

Forslaget legges ut på høring/offentlig ettersyn i perioden 08.02.17 –24.0317. Vi ber om at merknader eller innspill sendes Vågan kommune innen høringsfristens utløp.

Kontaktadresse: postmottak@vagan.kommune.no

Se saksdokumenter her