Det er vedtatt endringer i forskrift til opplæringsloven om moderasjonsordninger i skolefritidsordningen. Disse endringene skal tre i kraft 1. august 2020.

Fra 1. august innføres reduksjon i foreldrebetaling på SFO for elever på 1. og 2. trinn. Foreldrebetalinga kan nå utgjøre maksimalt seks prosent av inntektene til husholdet.

Den enkelte husstand må søke kommunen. For søknader som kommer inn etter 1. august vil dette gjelde fra første hele måned.

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning for barn med særskilte behov på 1. til 7. trinn. Tilbudet på 5. til 7. trinn skal være gratis.

For begge ordningene kan kommunen kreve betaling for kost.

Ordningen gjelder ikke SFO-tilbud på friskoler.

Se kommunens vedtekter for SFO