COVID-19: Informasjon om arrangementer pr 28.10.20

Klikk for stort bilde Det er nye regler for gjennomføring av arrangement. For å prøve å «forenkle» tolkningen av dette forsøkes her med en spesifisering.

Definisjon av arrangement

Med arrangementer menes i forskriften følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Arrangement er tillatt hvis:

 1. En person eller virksomhet skal utpekes som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.
   
 2. Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern.
   
 3. Ved arrangementer som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering.
   
 4. Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder. Arrangøren skal ikke gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom utøvere eller deltakere enn det.
   
 5. Personer som sitter i fastmonterte seter på arrangementer skal kunne ha minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av fastmonterte seter, med mindre alle kan holde minst 1 meters avstand i alle retninger til personer i annen husstand.
   
 6. Arrangement kan gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for
  1. Utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
  2. Toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement
  3. Spillere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet
  4. Personer under 20 år som deltar på aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning, andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, og de som står for arrangementene
  5. Dansere, musikere og scenekunstnere under 20 år når de gjennomfører kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen
  6. Utøvere under 20 år, støtteapparat og dommere som deltar i idrettsarrangement eller konkurranse som gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region dersom region brukes som geografisk avgrensning
  7. Personer som deltar i religiøse seremonier som krever fysisk nærhet i kortere perioder
  8. Personer som deltar på kurs som krever fysisk nærhet i kortere perioder og er nødvendig for sertifisering eller godkjenning av yrkesutøvelse
  9. Utøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av internasjonale idrettskonkurranser etter § 6f
  10. Personer som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
    
 7. Ved følgende arrangementer er det tillatt med inntil 200 personer innendørs, eller opptil 600 personer utendørs hvis stolene er fastmontert:
  1. Idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening
  2. Kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver
  3. Seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet
  4. Livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon
  5. Varemesser og midlertidige markeder, men ikke loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner
    
 8. Ved følgende arrangement er det tillatt med inntil 50 personer:
  1. Private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster. 
   Som arrangement regnes likevel ikke private sammenkomster med færre enn 50 deltakere som avholdes i de delene av et serveringssteds lokaler som samtidig holdes åpent for allmennheten.
    

Kommuneoverlegen i Vågan
Jan Håkon Juul