Byggestart for brua over Hopspollen 2020.

Klikk for stort bildeVentetiden er over Svein Christiansen Vågakallen grendelag og grunneierne i området har over lang tid ivret for å få dette prosjektet gjennomført, med god støtte fra Nordland fylke. 

Onsdag morgen 25.november startet anleggsarbeider forbundet med bygging av den nye brua over Hopspollen, navnet blir "Kallebrua".

I påvente av at alle formaliteter for selve byggetillatelsen for den nye brua er kommet på plass, er endelig arbeidet med å anlegge en midlertidig omkjøringsvei på ferskvannssiden av fyllingen i gang. Fyllinga som ble etablert på 50-tallet, blir nå fjernet som vandingshinder for fisk og erstattet med nye bru.  

Bildene pr 22.desember 2020.

Nå er det juleferie avvikling, og anlegget startes opp over nyttår.

Klikk for stort bildeArmeringsarbeidene videreføres opp til veinivå. Svein Christiansen  

Klikk for stort bildeArmering på plass - forskaling nr 2 neste. Svein Christiansen  

Klikk for stort bilde Svein Christiansen  

Klikk for stort bildeRettløps Svein Christiansen   

 

Bildene under er tatt 17.desember 2020.

De to landkarene ble heist på plass onsdag kveld.

Klikk for stort bildeMontert 16.12.20 Svein Christiansen  

Klikk for stort bildeFotografert 17.12.20 morgen. Svein Christiansen  

 

Bildene under er tatt 14.desember 2020.

Forskalingene til de to landkarene er ferdige og betong fylles inn i dag. Onsdag 16 desember planlegges det å heise ned de to landkarene, og så er planen før jul å forskale og støpe opp vanger/brufundamenter så langt tiden strekker til. Over nyttår videreføres forskalings/støpearbeider ut over i januar.

Klikk for stort bildeStor flo Svein Christiansen  

Klikk for stort bildeMye armering skal til Svein Christiansen  

Klikk for stort bilde2 landkar Svein Christiansen  

Klikk for stort bilde Svein Christiansen  

 

 

Bildene under er tatt 11.desember 2020.

Klikk for stort bildeOmkjørng! Svein Christiansen  

Klikk for stort bildeKulvertene gravd opp Klikk for stort bildeKallebrua kommer her. Svein Christiansen  

Klikk for stort bildeKulvert fulle av skjell Svein Christiansen  

Klikk for stort bilde Svein Christiansen  

Klikk for stort bildeKlare for betongfundamenter. Svein Christiansen  

Klikk for stort bildeForskaling under arbeid. Svein Christiansen  

 

 

De 4 bildene under er tatt 7.desember 2020.

Klikk for stort bildeDen 70 år gamle fyllingen åpnes igjen. Svein Christiansen

 

 

Omkjøringsvei - Klikk for stort bildeVakkert lys i desember Svein Christiansen  

Klikk for stort bilde3-4 gamle rør gjennom fyllingen? Svein Christiansen  

Klikk for stort bilde7 desember 2020 Svein Christiansen  

Vågakallen Grendelag har vært aktiv i arbeidet med å få åpnet denne vegfyllingen i Hopspollen. Allerede i 1992 fattet formannskapet vedtak om å innarbeide prosjektet i kommunens handlingsprogram, henvendelsene var bla undertegnet av grunneierne i området som hele tiden har ivret for denne åpningen. Prosjektet kunne trolig løses både ved å bygge kulvert eller bru. 

Etter møter mellom Vågakallen grendelag og kommunen høsten 2012 vedtok kommunestyret å innarbeide prosjektet i kommende handlingsplanperiode 2013-2016, sist i perioden. Av ulike årsaker stoppet prosjektet opp på dette tidspunktet, før grunneierne tok kontakt med kommune admini-strasjonen høsten 2015 i den hensikt å få på plass nødvendige bevilgninger i kommunens handlingsprogram. Kommunestyret har så hvert år siden 2016 bevilget de nødvendige midler. 

Grunneierne på begge sider av fyllingen synes å være enige om at brua kan gis navnet "Kallebrua", navnet har vært brukt om prosjektet av alle parter siden oktober 2016.

I 2017 var arbeidet med vanndirektiver som fylkesmannen driver frem godt i gang, også i Vågan. Også her var åpningen av Hopsfyllingen spilt inn. Rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning v/Are Johansen på Leknes er fylkets lokale representant for dette arbeidet i Lofoten. Han understreker at det er nødvendig å søke Nordland Fylkeskommune om midler for utredning som kan føre frem til faglige tilrådninger for Hopsvassdraget for å bedre oppgang av fisk, før man ev kan søke Miljødirektoratet om midler til den endelige fysiske løsningen, bru eller kulvert.

Søknad til Fylkesmannen om tilskudd for å få gjort en undersøkelse av Hopsvassdraget ble sendt inn  i januar 2018, og tilskudd ble gitt i løpet av våren. Det var behov for å kartlegge fiskebestand og vurdere behovet for bedre gjennomstrømning i vegfyllingen som fungerer som vandringshinder.

Den endelige rapporten foreligger i november samme år, "Ferskvanns-biologiske undersøkelser i Hopsvannet". 62 røyer og 54 ørreter ble fanget, deriblant kun ei sikker sjørøye og 12 sikre sjøørreter. Dette viser at sjøvandring er fullt mulig, men det lave antallet viser at sjøvandring ikke alltid er optimal atferd for røya. Åpning av fyllingen blir her at sentralt virkemiddel. Grunnlag for å jobbe videre med prosjektet er lagt.

Nå fortsettes arbeidet med å utarbeide kostnadskalkyler for kulvertløsninger og ulike bru alternativer. I januar 2020 sendes det inn søknad til Miljødirektoratet om tilskudd på kr 1.000.000 for å realisere en bru her. Total kostnad er stipulert til ca kr 3,5 mill. En eldre rapport med "Kartlegging av fiskebestandene i vassdrag med sjøvandrende laksefisk" fra 2002 var også vedlegg til søknaden. En tilsvarende løsning i Steigen kommune var kjent ved dette tidspunkt, her ble en bru bygget i 2011 til erstatning for fylling med kulvertrør for å bedre fiskevandringen.

Miljødirektoratet ga i brev av 08.04.20 bekreftelse på at søknaden om tilskudd var innvilget, og tok nødvendig forbehold om at både fylkesmann og grunneiere/rettighetshavere hadde gitt nødvendig samtykke.

Fylkesmannen bekrefter 29.04.20 at de er informert om Miljødirektoratets tilsagn for prosjektet vedr bru over Hopenvassdraget, og at de vil orientere NVE om tiltaket. Også fylkesmannen henviser oss om å kontakte Steigen kommune for gjennomføring av tiltaket.

I påfølgende anbudskonkurranse vinner Fauske-entreprenør Varde oppdraget våren 2020.

Bruen vil få en bredde på 5 m. Prosjekteringen er sluttført, og nødvendig 3.partskontroll er utført.

I løpet av desember/januar skal hele prosjektet være sluttført, om ikke uforutsette ting skulle dukke opp.

For beboerne på Kalle, besøkende til friluftsområdene rundt Kalle, ferskvanns fiskere og besøkende via kanoer og kajakker, alle vil få mange og nye opplevelser og muligheter  fra og med 2021.

Klikk for stort bildeEntreprenør Varde AS Svein Christiansen Entreprenør Varde fra Fauske er på plass 25.11.20.

 

 

 

 

 

Den midlertidige omkjøringsveien under opparbeiding pr 29.11.20.

Klikk for stort bildeEn midlertidig omkjøringsvei på innsiden av nybrua etableres. Svein Christiansen  

Klikk for stort bildeGrave og fyllingsplan 

Klikk for stort bildeDetaljtegning av brua Svein Christiansen  

Teknisk drift v/Svein Christiansen.