Avløpsprosjekt Garsosen

Vågan kommune ønsker å rydde opp i avløpssituasjonen i Garsosen. Totalt er det observert og målfestet ca. 60 private utslipp der det er antatt at alle disse utslippene er urenset. De urensede utslippene oppfyller ikke gjeldende krav i forurensningsforskriften. I tillegg fører den organiske belastningen og tilførselen av næringssalter fra de urensede utslippene til forurensing av fjæresonen, uheldige hygieniske forhold og vond lukt.


Garsosen - Klikk for stort bilde Målet er at alle utslipp i Garsosen skal kobles til kommunalt avløpssystem, og utslipp til fjæresonen skal elimineres. Vågan kommune har engasjert konsulentfirmaet Sweco AS til å løse dette. Løsningen blir å installere et trykkavløpssystem som pumper vekk avløp fra Garsosen til en større utslippsledning på Vorsetøya. Hver enkelt husstand vil bli pålagt å koble seg til det kommunale avløpssystemet, enten via privat selvfallsledning eller en privat pumpeløsning. Kommunale VA-ledninger som ligger i vei vil samtidig bli skiftet ut med nye.

I første omgang vil oppryddingen starte i området fra Strømbrubakken til Melkerdalen. Området Stranda og Knutvika blir neste fase i prosjektet. Planlagt oppstart er sommeren 2019 og det er antatt en anleggsperiode på 3 år. 

I vinter har Vågan kommune gjort en kartlegging av avløpssituasjonen til hver enkelt eiendom. Det ble sendt ut brev der beboerne ble bedt om å redegjøre for sitt avløp. Informasjonen som kom inn har blitt brukt videre i prosjekteringen av avløpssystemet. I linken under ligger foreløpig prosjekttegning. Dette er en grovskisse av prosjektet og det kan bli endringer. Det er planlagt 8 pumpestasjoner i området. Disse er merket PS i tegning. Grønn linje er avløpsledninger. 

 
I løpet av sommeren og høsten vil alle eiendommene som blir berørt av inngrep i deres eiendom bli kontaktet.