Avløpsprosjekt Garsosen

Vågan kommune ønsker å rydde opp i avløpssituasjonen i Garsosen. Totalt er det observert og målfestet ca. 60 private utslipp der det er antatt at alle disse utslippene er urenset. De urensede utslippene oppfyller ikke gjeldende krav i forurensningsforskriften. I tillegg fører den organiske belastningen og tilførselen av næringssalter fra de urensede utslippene til forurensing av fjæresonen, uheldige hygieniske forhold og vond lukt.


Klikk for stort bilde Målet er at alle utslipp i Garsosen skal kobles til kommunalt avløpssystem, og utslipp til fjæresonen skal elimineres. Vågan kommune har engasjert konsulentfirmaet Sweco AS til å løse dette. Løsningen blir å installere et trykkavløpssystem som pumper vekk avløp fra Garsosen til en større utslippsledning på Vorsetøya. Hver enkelt husstand vil bli pålagt å koble seg til det kommunale avløpssystemet, enten via privat selvfallsledning eller en privat pumpeløsning. Kommunale VA-ledninger som ligger i vei vil samtidig bli skiftet ut med nye.

I første omgang vil oppryddingen starte i området fra Strømbrubakken til Melkerdalen. Området Stranda og Knutvika blir neste fase i prosjektet. Planlagt oppstart er sommeren 2019 og det er antatt en anleggsperiode på 3 år. 

I vinter har Vågan kommune gjort en kartlegging av avløpssituasjonen til hver enkelt eiendom. Det ble sendt ut brev der beboerne ble bedt om å redegjøre for sitt avløp. Informasjonen som kom inn har blitt brukt videre i prosjekteringen av avløpssystemet. I linken under ligger foreløpig prosjekttegning. Dette er en grovskisse av prosjektet og det kan bli endringer. Det er planlagt 8 pumpestasjoner i området. Disse er merket PS i tegning. Grønn linje er avløpsledninger. 

 
I løpet av sommeren og høsten vil alle eiendommene som blir berørt av inngrep i deres eiendom bli kontaktet.